เทคนิคการติดตั้งสำหรับวาล์วเติมอากาศ
DURGO AAVs รุ่น NPT1

ประเภทการประกอบ

เกลียวนอก (NPT)

อัตราการไหลของอากาศ

7.5 ลิตร ต่อ วินาที

สี

ขาว

ประเภทของวาล์วมาตรฐาน EN 12380

Type A1

DURGO AAVs รุ่น NPT1

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (Product Specification)

o อุณหภูมิ (Temperature Range) : -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส

o ความดันเริ่มต้นในการทำงานของวาล์วเติมอากาศ (Opening Pressure) : 0 ถึง – 150 Pa (ตามมาตรฐาน EN 12380 )

o ความสามารถในการกันอากาศรั่วของวาล์วเติมอากาศ (Airtightness) : 10,000 Pa (1 เมตรน้ำ)

o การใช้งานวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 : ท่อระบายน้ำทิ้ง 1 ½ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว

o วัสดุของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 : พลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)

o วัสดุซีลยาง : ยาง EPDM (Ethylene-Propylene Diene Rubber)

วิธีการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1

วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 สามารถต่อเข้ากับข้อต่อด้วยการขันเกลียวเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว NPT ขนาด 1 นิ้ว ดังรูป

รูปที่ 1 วาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1
รูปที่ 2 ขนาดของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1

รูปที่ 3 การประกอบวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 กับข้อต่อเกลียวตามมาตรฐาน NPT

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ก่อนการประกอบให้ทำการเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด บริเวณพื้นผิวเกลียวทั้ง 2 ฝั่งของ วาล์วเติมอากาศ และข้อต่อ ให้ปราศจากคราบฝุ่นคราบสกปรกและน้ำมันต่างๆ

2. ใช้เทปพันเกลียวพันที่เกลียวนอกของวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 โดยรอบ และเก็บปลายให้เรียบร้อย

3. ขันเกลียววาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 เข้ากับข้อต่อให้แน่น

4. การติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 ตำแหน่งของตัววาล์วเติมอากาศจะต้องตั้งฉากกับท่อระบายน้ำแนวนอน ไม่ควรเอียงหรือคลาดเคลื่อนเกิน 5 องศา และห้ามติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 ในแนวนอนโดยเด็ดขาด

ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. ควรติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 หลังทำการทดสอบแรงดันน้ำของระบบแล้วเท่านั้น

2. เมื่อทำการติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 แล้วควรครอบด้วยถุงพลาสติกและรัดปากถุงให้แน่น ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นหรือเศษผงวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างไปติดบริเวณซีลยาง EPDM นำถุงพลาสติกออกเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ

3. ห้ามติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 ในพื้นที่อับอากาศ และไม่ควรติดตั้งในสภาวะแวดล้อมที่มีอากาศเสียใกล้ปล่องควันหรือก๊าซอันตราย

4. ในกรณีที่ติดตั้งวาล์วเติมอากาศ DURGO AAVs รุ่น NPT1 ในพี้นที่อับอากาศ ไม่สามารถมีอากาศทดแทนเข้าไปได้เลย เช่น ในผนังทึบหรือในที่ลับตา จะต้องมีการติดตั้งช่องตะแกรงระบายอากาศ ขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อให้วาล์วเติมอากาศสามารถทำงานได้ตามปกติ

5. ควรมีช่อง Service ขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อทำการเปิดบำรุงรักษาในกรณีที่จำเป็น