Principle

หลักการทำงาน
Principle

หลักการทำงาน

หลักการทำงานของวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้ DURGO AAVs คือทำหน้าที่รับอากาศเติมให้กับระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง การใช้งานวาล์วเติมอากาศเดอร์โก้สามารถใช้งานทดแทนท่ออากาศของระบบน้ำทิ้งแบบเดิมได้ทั้งหมด หรือ สามารถใช้ทดแทนการใช้งานท่ออากาศบางตำแหน่งที่การติดตั้งท่ออากาศทำได้ยาก หรือ ในจุดที่การติดตั้งท่ออากาศเดิมมีปัญหา

วาล์วเติมอากาศเดอร์โก้มีหน้าที่หลักเสมือนกับท่ออากาศ คือทำหน้าที่เติมอากาศเข้าไปในระบบน้ำทิ้ง เพื่อรักษาระดับแรงดันลบ (Negative Pressure) ในระบบไม่ให้สูงขึ้นจนสามารถดูดน้ำในตัวดักกลิ่น (Trap) ออกและทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัย

การจัดการแรงดันบวกในระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง

ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งการจัดการแรงดันบวกที่เกิดขึ้นในระบบน้ำทิ้ง หรือปรากฏการณ์ Hydraulic Jump ที่เมื่อออกแบบระบบท่ออากาศไม่ดี มักทำให้เกิดแรงดันบวกดันผ่านน้ำในสุขภัณฑ์ของห้องน้ำชั้นล่างๆ เกิดเป็นน้ำกระเพื่อมในโถส้วม  วิธีการออกแบบสำหรับแก้ปัญหาแรงดันบวกในระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้งมีการเลือกใช้หลายวิธี

สำหรับวิธีที่ง่าย และประหยัด ในการแก้ปัญหาแรงดันบวกของระบบสุขาภิบาลน้ำทิ้ง เพื่อใช้กับวาล์วเดอร์โก้เติมอากาศเดอร์โก้คือการขยายขนาดท่อหลักการคือการให้ขยายขนาดข้อต่องอ 45 ตรงตำแหน่งข้องอสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนการไหลจากแนวดิ่งเป็นแนวราบ  โดยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นกว่าท่อ Main แนวดิ่ง (Main stack) 1 ขนาด เช่นจาก ท่อขนาด 4 นิ้ว ขยายเป็น ข้อต่อและท่อขนาด 5 นิ้ว 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีการต่อท่อระบายน้ำเสียจากจุดอื่นมาเชื่อมต่อกับท่อmainแนวนอน ให้เว้นระยะห่างจากตำแหน่งข้องอสุดท้าย เป็นระยะ 3 เมตร 

หากมีการออกแบบระบบท่อน้ำทิ้งเป็นแบบ Single Stack คือระบบที่รวมท่อโสโครก (Soil) และ ท่อน้ำเสีย (Waste) เข้าด้วยกัน ให้ใช้หลักการขยายขนาดท่อแนวราบโดยอ้างอิงจากขนาดของท่อ main แนวดิ่งใหญ่ขึ้น 2 ขนาด เช่น จากขนาด 4 นิ้ว ขยายเป็น 6 นิ้ว